คพ.เตือนรับมือฝนแรกชะสารพิษลงแหล่งน้ำ

คพ.เตือนรับมือฝนแรกชะสารพิษลงแหล่งน้ำ ทำน้ำขุ่นสัตว์น้ำตายเพียบ แนะจัดเก็บสารเคมี-วัตถุอันตรายอยู่ในที่ปลอดภัย-พ้นน้ำ

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝน จึงเตือนประชาชนให้ระวัง เนื่องจากฝนแรกจะชะสิ่งปนเปื้อนต่างๆ จากแผ่นดินที่สะสมในช่วงฤดูแล้งลงสู่แหล่งน้ำ เช่น น้ำเสียที่ตกค้างอยู่ในท่อระบายน้ำเสีย น้ำชะจากพื้นที่เกษตร น้ำฝนที่ชะกองวัสดุสารเคมีและวัตถุอันตรายต่างๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้คุณภาพน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน เช่น ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง ความขุ่นและตะกอนแขวนลอยเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำอย่างรวดเร็วเป็นต้น ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศ

นางสุณี กล่าว่า จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ ในช่วงเดือนเม.ย. – มิ.ย.ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนแรกเกิดขึ้นพบว่าแหล่งน้ำจะอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเพิ่มมากขึ้นหรืออยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำประเภทที่ 4 สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรม ส่วนการใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน ผลกระทบที่เกิดจากการชะล้างสิ่งปนเปื้อนจากแผ่นดินในช่วงฝนแรก ส่งผลให้น้ำมีความขุ่นและตะกอนแขวนลอยเพิ่มขึ้นเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ทำให้กินอาหารน้อยลง ป่วย โดยเฉพาะปลาจะมีปัญหาในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของเหงือกจนทำให้ปลาตายได้คราวละมากๆในระยะเวลาอันสั้น หรือที่เรียกว่าอาการน็อคน้ำ (Fish kill)ทั้งนี้ประชาชนสามารถรับมือกับช่วงฝนแรกที่จะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำได้ด้วยการเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจน และควรลดปริมาณอาหารหรืองดให้อาหารในวันที่ฝนตกเพื่อลดปริมาณ
ของเสียในแหล่งน้ำ

นางสุณี กล่าว่า คพ.ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนในการป้องกันปัญหาคุณภาพน้ำในช่วงหน้าฝน โดยการจัดเก็บสารเคมี วัตถุอันตรายที่ใช้ในการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบ้านเรือน ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและพ้นน้ำ ดูแลบ่อเก็บกักน้ำเสีย บ่อบำบัดน้ำเสียและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ไม่ให้เกิดการรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หากพบปัญหาน้ำเสียหรือสารเคมีรั่วไหลประชาชนผู้พบเหตุสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินมายังกรมควบคุมมลพิษผ่านทางสายด่วน 1650.