พะเยาแล้งน้ำแห้งขอดจนต้องปิดประตูระบายน้ำ

ที่บริเวณประตูน้ำในสถานีประมงจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นประตูน้ำที่ใช้ระบายน้ำในกว๊านพะเยาปัจจุบันมีสภาพที่แห้งขอดเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดประตูระบายน้ำรวมถึงต้องใช้คันดินกั้นน้ำไว้ไม่ให้รั่วซึมออกไป แต่ท้ายน้ำยังคงมีน้ำเล็กน้อยเพื่อรักษาระบบนิเวศภายในลำน้ำอิง ทางด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของคุณภาพน้ำ

ที่จะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำในกว๊านพะเยาโดยได้ส่งนักวิชาการเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำในกว๊านพะเยาทุกสัปดาห์ จากที่ตรวจสอบเดือนละครั้ง โดยล่าสุด สถานการณ์ภัยแล้ง ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรในจังหวัดพะเยาเป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งน้ำในการอุปโภคบริโภคจำนวนหลายแห่ง ที่เริ่มจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากภาวะภัยแล้ง ซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้เร่งที่จะเข้าทำการแก้ไขเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้ว